הגאון הינוקא הרב שלמה יהודה • במעשה ובמעלת האריז"ל • על הקשר המיוחד עימו ברוחניות והיותו מזרע קודשו