הגאון הינוקא הרב שלמה יהודה • קינה ובינה על אבידת המקדש והדעה