הגאון הינוקא – "תופעה פלאית" – הגאון הגדול הדיין רבי אהרון ירחי שליט"א מתאר את הרשמים ממעמד האלפים