הינוקא הרב שלמה יהודה – בברית בביה"כ האריז"ל בצפת ובקברות הצדיקים