מעלת המתקרבים אליו

רבנו הקדוש נחמן מברסלב הבטיח שכל מי שילך בעצותיו

הוא יכול לעשות ממנו כמוהו ממש!

מה הפשט שר' נחמן יכול לעשות ממנו כמוהו ממש?

אלא שמלמדים אותנו חכמים "הבא ליטהר מסייעין בידו"

מסבירים על זה בחסידות מדוע כתוב "מסייעין" ברבים דווקא ולא מסייע? ומדייקים שמדובר על נשמות הצדיקים שמסייעות לאדם להתקרב אל ה'

הדבר ידוע שכשאדם מקיים את עצותיו של רבנו, רבנו עוזר לו ממש ובזכותו הוא נותן לו לעלות.

בליקוטי הלכות מסביר רבי נתן זי"ע שהצדיק מכונה "המלווה הגדול" שהוא נותן לאדם יראה, אמונה, שמחה וכו' כדי שיסייעו לו לעבוד את ה'

אותו יסוד מוסבר בספר התניא על פי מאמר הזוהר "צדיק נמצא בעולם הזה לאחר פטירתו יותר מבחייו"

כיון שכעת הוא אינו מוגבל בגוף אז האהבת ה' שלו, היראה והאמונה שהיו לו לפני פטירתו כעת יכולים להיות ממש מנוף לאלה ההולכים בדרכו אם ידבקו בדרכיו.

ההתקשרות לצדיק מגיעה ע"י אהבה והשתוקקות אמיתית אליו, אל רוחו, נשמתו וקיום עצותיו.

כמובן שכל עניינינו הוא לדבוק בבורא יתברך שמו, הצדיקים יכולים לסייע לנו רבות.

בזכות הצדיקים נזכה לשמחה עצומה שתעזור לנו לקיים את מצוות ה' באהבה וחיות.

בזכות הצדיקים נזכה לעבוד על עבודת התפילה בע"ה ולהתפלל בכוונה ובשמחה.

יהי רצון שנזכה להודות לה' על המתנה הנפלאה שה' נתן לנו בדור הזה – צדיק כל כך טוב ונפלא שעוזר ליהודים רבים

ברוך ה' – ר' נחמן מברסלב.

עצותיו – דיבור עם ה' בצורה אישית, אמיתית

ללמוד ליקוטי מוהר"ן

לומר תיקון הכללי

לנסוע לאומאן בראש השנה

לומר תיקון הכללי על ציונו הקדוש ולתת פרוטה לצדקה לעילוי נשמתו ובזה הבטיח שיעשה הכל לאורך ולרוחב להושיעו ולתקנו גם עצמו מאד מאד עוונותיו ח"ו.