המתנה והמטרה ביום העצמאות

המתנה והמטרה שביום העצמאות

אנו יודעים שבחסדי ה' חזרנו להיות עם בזכות מצוות ישוב ארץ ישראל שה' זיכנו.

הקב"ה החזיר אותנו לארץ לאחר אלפי שנים תודה.

בד בבד אנו יודעים שדווקא בארץ ישנם גם יהודים שאינם שומרים תורה ומצוות ולא מכירים בקשר ובייחודיות שיש לנו לעם ישראל כלפי הקב"ה והעולם.

אנשים חילונים שהינם תינוקות שנשבו הם אנשים נפלאים ורובם עם עמך ישראל פשוטים.

ישנה בעיה שיש אנשים שפועלים בכוח כדי למחוק את הקשר שבין עם ישראל לארץ ישראל כמתנה מה'.

תפקידנו בימים אלה היא לתת דגל גדול ומורם שעניינו בשתי מילים "הקב"ה אבינו"

אנשים מחפשים – מחפשים מטרה, מחפשים משהו נכון – אמיתי.

 חייבים לתת את הקול האמיתי – הקב"ה הוא אבינו

לו אנו חייבים.

 

אמנם לא תמיד קל לנו להיות ביחס כזה אך אל לנו לשכוח את האמת הקב"ה איתנו עוזר לנו

כמו שאנו שרים בקדושה של מוסף של שבת "והוא יושיענו ויגאלנו שנית לעיני כל חי לאמור הן גאלתי אתכם אחרית כראשית להיות לכם לאלוקים"

הקב"ה בחסדו ואהבתו החזיר לנו את ארץ ישראל אך אל לנו לטעות – יש לנו עבודה להשיב את השכינה לבית המקדש כמובן – זה דבר שאי אפשר לעשות אותו בלי סייעתא דשמיא.

אנו באהבה אמיתית לעם ישראל, נדבר על ה', על התורה בגלוי – נחזק ונגביר את קשר הנאמנות והאהבה בין עם ישראל לאביו שבשמים "בני בכורי ישראל" (שמות) "אהבתי אתכם אמר ה'" (יואל)

וכך נמשיך את האור של הקב"ה שהתחיל עם שיבת ציון בדורנו